magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

KÖZLEMÉNY - Helyi Választási Bizottság 1/2021 (IV.13.) számú határozata

2021.04.19. 11:45
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Dunasziget Község Helyi Választási Bizottság
1/2021. (IV. 13.) számú határozata


 
Dunasziget Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) Preiner Imre települési önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett egyéni listás képviselő mandátum kiosztásának tárgyában az alábbi határozatot hozta:
 
HATÁROZAT
 
A HVB megállapítja, hogy Preiner Imre települési önkormányzati képviselői megbízatása a halálával - 2021. április 4. napjával - megszűnt.
A HVB Preiner Imre települési önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett képviselői mandátumot Sebestyén-Szelle Viola 9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 115. sz. alatti lakos, mint a következő legtöbb szavazatot elért (292 szavazat) jelölt és a képviselői tisztséget vállaló részére kiadja.
 
A HVB felhatalmazza Földes Erzsébet elnököt, hogy - e határozat véglegessé válását követően - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel, mely szerit a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, Cseh Benjamin polgármester jelenlétében adja át Sebestyén-Szelle Viola részére az önkormányzati képviselővé válását igazoló megbízólevelét és olvassa elő a képviselői eskü szövegét.
 
A HVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be úgy, hogy a fellebbezés legkésőbb a jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a HVB részére. A határidő jogvesztő. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.  Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
 
INDOKOLÁS
 
Preiner Imre 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselő-választáson Dunasziget Községben önkormányzati képviselői mandátumot szerzett, 2021. április 4. napján elhalálozott.
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 29. § (1) bekezdés i) pontja szerint a képviselő halálával megszűnik önkormányzati képviselői megbízása.
 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2010. L. törvény (Hökjtv.) 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
 
Dunasziget Községben 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választáson a szavazatszám szerinti sorrendben következő legtöbb szavazatot elért jelölt Sebestyén-Szelle Viola 292 szavazattal. Sebestyén-Szelle Viola úgy nyilatkozott, hogy a képviselői megbízatást vállalja.
 
A HVB a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a leendő képviselő nyilatkozata, valamint a 2021. április 9-én megtartott ülése jegyzőkönyve alapján az elhalálozás miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot szerzett Sebestyén-Szelle Viola részére adja ki.
 
A határozat a Mötv. 29. § (1) bekezdés i) pontján, valamint a Hökjtv. 13. § (1) bekezdésén és a 21. § (1) bekezdésén alapul.
 
A jogorvoslatról a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 221. § (1) bekezdése, a 223. § és a 224. § alapján került sor tájékoztatás adására.
 


Dunasziget, 2021. április 13.
 
 
                                                                                            Földes Erzsébet
                                                                                              HVB elnök