magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Pályázati felhívás a Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására

2019.02.28. 07:33
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


 „Mosonmagyaróvár Térségi Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet
a  Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatainak  ellátására.


 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:                 a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
 
A munkavégzés helye:                                 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés, közösségi ellátások/szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés,
 • rendelkezzen:
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt felsőfokú képesítéssel,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat,
-           az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,
-           vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 

 • legalább 5 év vezetői gyakorlat
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
 • B kategóriás vezetői engedély
 • idegen nyelv ismerete
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó beleegyezését adja pályázata tartalmának a pályázat elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
 
A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-805 telefonszámon.
 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás elnökének címezve Mosonmagyaróvár Térségi Társulás címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) A borítékon kérjük feltüntetni, Család- és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői pályázat.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás  Társulási Tanácsa által létrehozott eseti bizottság –-a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Képviselő-testület az elbírálás határidejéig meghozza döntését.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő társulási ülés.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Személyügyi Központ internetes oldalán
- Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu