magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Meghívó- Partnerségi egyeztetési szabályok alapján végrehajtandó tájékoztatásra

2019.09.24. 11:00
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


MEGHÍVÓ

Partnerségi egyeztetési szabályok alapján végrehajtandó tájékoztatásra

Helyszín: SZIGET-KÖZ- PONT KÖZÖSSÉGI HÁZ (IKSZT), Dunasziget, Sérfenyő u. 43.   
                                                                                
Időpont: 2019. október 4.-én (PÉNTEK) 18. 00 óra
 
NAPIREND:
 
1.
Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. módosítását. A rendelet 43.§ (1) és (2) bekezdésének szövege közötti egy betűnyi ellentmondás feloldása miatt rendeletmódosítás szükséges. 
 
Előadó: Cseh Benjamin polgármester.
 
 
Dunasziget, 2019.szeptember 24.
 
 
 
Tisztelettel:
 
Cseh Benjamin
polgármester

-----------------------------------------------------------------------------------


Partnerségi tájékoztatás
Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. módosítását. A rendelet 43.§ (1) és (2) bekezdésének szövege közötti egy betűnyi ellentmondás feloldása miatt az alábbi rendeletmódosító javaslatot tesszük.
Dunasziget Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Pr.) 3.§ (1) bekezdés ac) pontja alapján az alábbi tájékoztatást tesszük közzé.
Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének .......................... önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következőrendeletet alkotja:
1. § Jelen rendeletével módosítja a helyi építési szabályzatról szóló 4/2014.(II.26.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet).
2. § 1.§ (1)Az önkormányzati rendelet 43.§ (3) táblázata 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:„ (Építési övezeti jele Beépí-tés módjaKialakít-ható legkisebb területe (m²) Kialakítható legkisebb telekszélessége (m) Legnagyobb megenged-hetőbeépítettsége (%) Építmények legnagyobb épületmagas-sága (m) Minimális zöldfelüle-ti aránya (%Megenge-dett legnagyobb szintterületi mutatója) 6 Üh4 SZ 400 25 20, de legfeljebb nettó 100m2alapterületűépület 4,5 60 megengedett legnagyobb burkolt felület 10%. 0,3
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezések
1.§ (1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.
Cseh Benjamin                                                          Dr Lakatos Zoltán
polgármester                                                                      jegyző
Záradék: Az önkormányzati rendelet .................. napján került kihirdetésre.
 Dr Lakatos Zoltán jegyző
Felhívjuk a Pr. 2.§-ban meghatározott partnerek (lakosság, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyház) figyelmét, hogy a közzétett tájékoztató megjelenését követő nyolc napon belül írásos véleményeket tehetnek: levélben, a polgármesternek címezve (9226 Dunasziget, Sérfenyő út 57.), illetve elektronikus levélben, a
pm@dunasziget.t-online.hu e-mail címre.
Cseh Benjamin polgármester