magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

A közösségi együttélés szabályairól

2014.08.11. 11:45
NyomtatásKeresésVissza


A közösségi együttélés szabályai
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatalmazta fel az önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
 
A közösségi együttélés szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati hatáskör címzettje a jegyző, másodfokú hatóság a Képviselő-testület.
 
Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, mivel e magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek.
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alapján indult hatósági eljárásokat jegyzői hatáskörben eljárva az aljegyző folytatja le.
 
Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
 
Az alábbiakban az egyes közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra vonatkozó rendelkezéseket közlöm.
 
Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
 
A közterületek használatával kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha
 
a) őstermelőként a közterületen 1,5 négyzetméternél nagyobb területen, vagy az engedélyezett módtól eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít,
 
b) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez,
 
c) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,
 
d) a szórólapozást annak megkezdése előtt öt nappal nem jelent be,
 
e) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,
 
f) az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,
 
g) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót illetve ezek munkaeszközét közterületen tárolja,
 
h) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,
 
i) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,
 
j) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol.
 
Az engedély nélkül kihelyezett, vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, hirdető berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (továbbiakban: reklám) az köteles eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. Amennyiben ezen személy nem állapítható meg, úgy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a reklám elhelyezésre került.
 
Közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartást követ el, aki
 
a) engedély nélkül vagy engedélytől eltérően utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,
 
b) utat engedély nélkül elfoglal,
 
c) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
 
d) természeti és védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról letér.
 
Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
 
a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában környezete) takarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, ápolásáról nem gondoskodik,
 
b) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról nem gondoskodik,
 
c) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában környezete) takarításáról,
 
d) ingatlantulajdonosként vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában környezete) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik,
 
e) a síkosság elleni védekezéshez zöldterületen, azok közvetlen környékén só tartalmú szert használ,
 
f) utcai árusként a kijelölt terület és környezetének tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről nem gondoskodik,
 
g) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési hulladékot  nem a közszolgáltatónak adja át,
 
h) ingatlanon az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi,
 
i) ingatlantulajdonosként vagy tényleges használójaként ingatlanja tisztántartásáról, megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól megtisztításáról nem gondoskodik,
 
j) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszközéből hulladékot vesz ki, illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál.
 
Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap
 
a) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez,
 
b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végez,
 
c) köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végez.
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki
 
- lakóterületi övezetben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán és közterületi rendezvényen hangosító berendezést hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 22.00 és 7.00 óra között, pénteken és szombaton 01.00 és 08.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 22.00 és 8.00 óra között üzemeltet,
 
- rádió- és televízió közvetítést végez kerthelyiségében, teraszán, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 22.00 és 7.00 óra között, pénteken és szombaton 01.00 és 08.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 22.00 és 8.00 óra között,
 
- lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben magáningatlan kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényt tart hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 22.00 és 7.00 óra között, pénteken és szombaton 01.00 és 08.00 óra között, vasárnap, nemzeti, állami és államilag elismert olyan ünnepen, mely munkaszüneti nap 22.00 és 8.00 óra között.
 
Temető használatával kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a temető csendjét zavarja, a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módon megszegi,
b) a temetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el.
 
Állattartással kapcsolatos magatartások
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás követ el, aki:
 
a) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged,
 
b) galambot közterületen etet és itat,
 
c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
 
d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot közterületen tart, etet, szabadon enged,
 
e) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – élelmiszer-elárusító üzletbe, fürdő területére, játszótérre, vendéglátó egységbe, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, illetve beenged.Végezetül szükségesnek tartom kiemelni, hogy Dunasziget lakosságának döntő többsége önkéntesen, maga és környezete iránti igényességből, tiszteletben tartja és ápolja a közösségi együttélés szabályait.

Hiányosság fennállása esetén, általában, szóban vagy levélben szólítja fel hivatalunk az érintettet a közösségi együttélés szabályainak betartására, amely tapasztalataink szerint, szinte kivétel nélkül, eredményre vezet.


Dr. Papp László aljegyző