magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Plébánosi köszöntő dunaszigeti hívekhez

2013.08.06. 20:03
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza
Plébánosi köszöntő dunaszigeti hívekhez

Nemcsak a Földnek, hanem az Égnek is gyermeke vagy
(Plébánosi köszöntő dunaszigeti híveimhez)
Bevezetés: A pap Isten áldását közvetíti
Akit nagyon mélyen szeretek, annak nem azt kívánom, hogy boldog legyen, hanem azt, hogy legyen rajta Isten áldása. Sok boldogságforrás mocskos, mérgező, halált hozó. A Biblia első oldalain ezt olvassuk: „A fa gyümölcse evésre jó, szemre szép, tekintetre gyönyörű volt.” (Teremtés könyve 3,7) Mivel az ősszülők a tiltás ellenére nem tudtak lemondani, hogy egyenek belőle, rájuk és összes ivadékukra rászállt a halál átka.
A plébános legfőbb küldetése, hogy személyválogatás nélkül a falu minden lakójának Isten áldását közvetítse. A plébános szó tükörfordítása „a falu papja”. Gyönyörű emlékem, hogy a falu minden polgára – pártállástól függetlenül – síkra szállt az iskola, tehát a falu megmentéséért, és ehhez Isten áldása is hozzáadatott. Így a falu közössége és az iskola is szépen fejlődik. E tapasztalat alapján örömmel fogadtam el a püspök úrtól a plébánosi kinevezést.
Eddig is sok időt töltöttem Dunaszigeten, a Szigetköz Szívében, ezután még többet fogok. A nyári szünet után (tehát szeptember elsejétől) templomunkban minden héten három szentmisét ajánlok föl híveimért: pénteken 1830-kor Jézus Szíve tiszteletére, szombaton 1830-kor vasárnapra is érvényes szentmise lesz. Az ünnepi vasárnapi szentmisét 830-kor, tehát a megszokott időpontban fogom mondani. Az elődöm által felvett mise-szándékokat átvállaltam, és bármikor lehet szentmisét – a szokott módon – előjegyeztetni.
1/ Jézus mellettünk akar lenni a bölcsőtől a koporsóig
(Szabadon befogadhatom vagy elutasíthatom Jézust)
Jézus Folignoi Szent Angélához intézett szavai ránk is vonatkoznak: „A kereszt őrületéig, az ostya őrületéig szeretlek.” Ugyanakkor az Isten Fia senkire sem erőszakolta rá magát. Amikor a gazdag ifjúnak a vagyona fontosabb volt, mint a Jézussal való barátsága, sarkon fordul, és otthagyta a Mestert. Jézus fájó szívvel utána tekint, de nem megy utána, mert a szeretet azt is jelenti, hogy el kell fogadnom a másik szabad döntését. (Márk10,17-31)
Egy házaspár szabadon dönti el, hogy gyermekét a keresztség szentségével Isten oltalmába helyezi-e, vagy pedig gyermekéről csak a bébi táp szintjén gondoskodik. Nagyon kemények Pál apostol szavai: „Akik elfordultak az élő Istentől, azok ki lettek szolgáltatva ocsmány ösztöneiknek.” (Róm 1,23-24) Ne felejtsük, a szülők gyermeküknek nemcsak földi boldogulásáért felelősek, hanem örök üdvösségéért is.
Mindenki szabadon dönti el, hogy elhunyt hozzátartozója koporsójánál, hamvainál csupán szép emberi szóvirágokat akar-e elhelyezni, vagy kéri a Föltámadott kegyelmét, aki erősebbnek bizonyult a halálnál. Fülemben cseng Mónikának, Ágoston édesanyjának végrendelete: „Fiam bárhol eltemethetsz, csak az Isten oltáránál emlékezz meg rólam!” (Ágoston: Vallomások könyve)
2/ Ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben,
ott vagyok közöttetek.” (Jézus ígérete: Máté 18,20)
(Nincs egyszemélyes kereszténység)
Isten a legfontosabb érékeket közösségekre bízta: az életet a Család közösségére, az üdvözítő hitet az Egyház közösségére. Amikor engem pappá szenteltek, az apostoli kézrátétellel megkaptam Jézus föloldozó hatalmát, és azt a hatalmat is, hogy az oltáron a kenyérből Krisztus teste, a borból Krisztus vére legyen. Aki kiszakad az Egyház közösségéből, ezen értékektől elzárja magát.
A plébániai közösségben a központ a Feltámadt Jézus. Adventtől Krisztus király vasárnapjáig minden évben átéljük a bűn és a megváltás drámai harcát. Vasárnapról vasárnapra összegyűjt bennünket oltára köré. Vár a gyóntatószékben, hogy lerakjuk terheinket. Mellénk minden örömünkben, szenvedésünkben, gyászunkban.
Természetesen Jézus ígérete nemcsak az egyházi közösségre vonatkozik, hanem a Család közösségére is. Ha valaki házasságát teljesen magánvállalkozásának gondolja, néhány hónap vagy év eltelte után megfogalmazhatja: „Belehúztam a pakliba, ezt a lapot eldobom, húzok újabbat.” Ha viszont valaki úgy gondolkodik, hogy Isten végtelen bizalommal rábízott egy embert, és erről a megbízatásról el kell számolnia, akkor egészen más a helyzet.
Szüleim negyven évet éltek csodálatos, harmonikus szeretetben, és ennek hátterében ott volt, hogy komolyan vették Isten parancsait. Minden este megvolt a közös családi imánk, soha nem maradt el a közös vasárnapi szentmise.
3/ Lépj ki az élet taposómalmából! (Az ünnepekről)
Aki nem tud ünnepelni, az elszürkül, kiég, embersége eltorzul. Hozzuk vissza Családjaink életébe az ünnepeket! Karácsonyunk annyira lesz bensőséges, amennyi energiát szánunk adventben arra, hogy „Jézus a szívünkben is megszülessen”. A karácsonyi szentgyónás legalább annyira fontos, mint az ünnep előtti nagytakarítás.
Húsvétunk annyira lesz önfeledten boldog, amennyire nagyböjtben átéljük a bűn és a kárhozat szörnyűségét. Ha bűneid súlya gyötör, jusson eszedbe: "„Jézus vérének egyetlen csöppje képes a világ összes mocskát eltörölni.” (Aquinói Szent Tamás) A struccpolitika, – vagyis az, hogy nem merünk szembenézni a halállal – percemberré nyomorít bennünket. Az Egyház, hogy ettől megmentsen bennünket, ötven napon át ünnepli Jézus feltámadását. Hitünk erősítéséhez a szemtanúk vallomásait sorakoztatja föl nekünk.
Mindenki szabadon dönti el, hogy szilveszterkor lerészegedik-e, hogy magát becsapva feledje az idő múlását, vagy hálatelt szívvel Isten elé áll megköszönni az elmúlt év sok ajándékát, kegyelmét. Garantált, hogy a legvégső számadása könnyebb lesz annak, aki évente nemcsak az anyagiakról ad számot az adóhatóságnak, hanem évente Isten előtt is elszámol az ajándékba kapott szellemi, lelki javairól.
4/ Meghívlak Benneteket az Utolsó Vacsora asztalához
(A vasárnapi szentmiséről)
Aki azt mondja, hogy a hét 168 órájából vasárnapi szentmisére egyetlen egyet nem tud kiszakítani, az önmagát is becsapja. „Aki Jézust nem szereti, az megváltatlan marad, és poklot hord a szívében.” (Prohászka Ottokár) Jézus iránti szeretetünk alapszintje, hogy vasárnaponként eléje hozzuk az elmúlt hét örömét-bánatát, és erőt kérünk a következő hétre. Ő pedig a szentáldozás révén megtisztítja, megáldja testünk minden egyes sejtjét.
Napjainkban szédületes sebességgel fejlődik a technika, és nullázódik az emberek saját formálásukra szánt ideje, energiája. Az így zsákutcába jutott ember önpusztítását azzal teszi teljessé, hogy elvegetál a sorozatfilmek silány szintjén, majd az alkohol vagy a kábítószer teszi ki a pontot élete végére. Amikor a tékozló fiú történetét olvasom (Lukács Evangéliuma 15,11-32), eszembe jutnak azok, akik a bulvárlapok vályújából elégítik ki – sokszor alantas szintre süllyedt – igényeiket, vágyaikat.
A szentmise minden másnál hatékonyabban szolgálja az ember önbecsülését. A templomban Isten gyermekei jönnek össze, és fizikai valóságában itt van közöttünk elsőszülött testvérünk, Jézus. A mise elején – úgy, ahogy azt a házasságtörő asszonnyal is cselekedte, – eltörli bűneinket. Majd tanít minket, amint tette ezt kétezer évvel ezelőtt. Azután elfogadja ajándékainkat: a kenyeret és a bort, és ezután Testét és Vérét nyújtja nekünk szívünk-lelkünk táplálására.
5/ Van egy bíróság, amely kizárólag felmentő ítéletet hozhat
(A rendszeres gyónásról)
Jómagam 58 éve élek ezzel a szabadságomat visszaadó lehetőséggel. Sokan tízszeres, sőt százszoros energiát szánnak a magyarázkodásra, hogy miért nem gyónnak, mint amennyi elegendő lenne bűnterheik lerakásához. Találó rájuk a zsoltáros szava: „Önmagukat ámítva tetszelegnek önmaguk előtt, hogy föl ne fogják, és meg ne utálják vétkeiket.”
Mint gyóntató pap, 37 éve gyönyörködöm Jézus szabadító hatalmában. Érdemes befektetni egy kis őszinteséget és bátorságot, és a többi már Isten dolga: Ő úgy eltörli bűneinket, mintha azokat soha el se követtünk volna. Vannak, akik pszichiáterekre százezer forintokat költenek, vallják, hogy kimondva tisztábban látjuk hibáinkat, és ugyanakkor cinikusan szólnak a gyónásról. Egyetemista koromban hallottam az európai szaktekintélyű Ranschburg Jenő pszichológus professzortól: „Ha a gyónás nem lenne, ki kellene találni.”
Amikor valaki belép a gyóntatószékbe, ugyanaz a Jézus képviselteti ott magát, aki a megvetett vámost, Mátét apostolának választotta. Jézus az utcanőnek azt mondta, hogy mivel neki többet engedett el, mint a gőgös Simon farizeusnak, ez az asszony jobban szereti őt, és így közelebb áll hozzá. Örök igazság marad: Isten előtt kizárólag az alázatos és a bűnbánó ember lehet kedves.
6/ Személyes felelősség és tekintély (Az egyházközség életéről)
Én mint pap minden embert olyan értékesnek látok, hogy egyedül csak érte is meghalt volna a Krisztus. Épp ezért közel negyven éves matematika-tanítási gyakorlatomban egyetlen diákomról sem mondtam le, egy becsületes érettségiig mindegyiket elvezettem. Ezen föltétlen tisztelet nélkül semmilyen közösség nem létezhet, ez vonatkozik az egyházközségre is.
Az érem másik oldala: „Ahol nincs tekintély és engedelmesség, ott nincs természetfölötti.” (Newman bíboros) Minden fejtetőre áll és tönkremegy, amikor abszolút értékekről szavazást kezdeményeznek. A Pythagorász törvény csak derűsen mosolyog azon, ha leszavazzák. Egymás személyes tapasztalatát, a közösségben betöltött vezetői szerepét kölcsönösen tisztelnünk kell.
Ha őszinte alázattal és az építő kritikagyakorlást vállalva együtt keressük Isten akaratát, együttműködésünk gyümölcsöző és Istennek is tetsző lesz.
7/ Szent örökségünk: a Jézus Szíve tisztelet
Őseink a falut, az egyházközséget és templomunkat is Jézus Szíve oltalmába ajánlották. Újra és újra csodálkozzunk rá azon ígéretekre, melyeket Jézus 1675. június 15-én Alacoque Szent Margit által nekünk is adott. Tegyünk meg mindent, hogy ezen ígéreteket egyházközségünk minden tagja elnyerje!
Aki Isteni Szívemet szereti, és hűségesen szolgálja:
1.  Szívembe írom nevét, és onnan soha ki nem törlöm.
2.  Áldásomat árasztom minden munkájára, küzdelmére.
3.  Bőséges kegyelmet adok kötelességei teljesítéséhez.
4.  Megvigasztalom bánatban, gondban és szenvedésben.
5.  Menedéke leszek életében, de főleg halála óráján.
6.  Aki 9 első-pénteken gyónik-áldozik: halála előtt szent-
ségekhez járulhat, és haláltusájában mellette leszek.
7.  A lanyha, bágyadt és erőtlen szeretetre gyullad.
8.  A buzgó még nagyobb tökéletességre emelkedik.
9.  A bűnös eljut az irgalom végtelen tengeréhez.
10.  Békességgel ajándékozom meg övéit, családját.
11.  Képes lesz megmenteni a megrögzött bűnösöket is.
12.  Megáldom a házakat, ahol szívem képét tisztelik.
Jézus, bízom Szent Szíved végtelen irgalmában.
Jézusom, nélküled minden hiábavaló, de Veled már
most enyém a mennyország boldogsága. Segíts, hogy
erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között! Amen.
Ezen gondolatokkal és imádságos szeretettel köszöntöm híveimet:
Dunasziget, 2013. augusztus hó első péntekjén /aug. 2-án/
Elérhetőségem: 30/510-05-04 Kérem, hogy a hívó adja meg az ő telefonszámát. Egyéb elfoglaltságaim miatt csak annak tudok válaszolni, aki üzenetet hagy vagy SMS-t ír. Személyes találkozás péntek estétől vasárnap reggelig lehetséges.
Farkas István piarista (Lupus atya)