Tájékoztató a csapadékvíz elvezetésről
2022.08.31. 12:01


Ha ősz, akkor Csapadékvíz….

Összefoglaló a csapadékvíz elvezetésről.

Örvendetes tény, hogy az elmúlt időben egyre többen kezdtek térkövezési, területrendezési munkálatokba az ingatlanjaikban, vagy az ingatlanuk előtti közterületen, ám az esztétikai igények kielégítésén túl fontos felhívni a figyelmet a csapadékvíz elvezetésének szabályos kialakítására is. A nem megfelelően kialakított, engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, továbbá beépíthetőségi mértéket meghaladó burkolási munkálatok, az esős időjárás beköszöntével településünkön is számos problémát okoznak.
A csapadékvíz közterületre történő kivezetése kapcsán fontos tudni, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának feladata, az ingatlan tulajdonos tulajdonában van az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz. Továbbá a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet alapján az ingatlan tulajdonosainak a terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni, amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből csapadék bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Vagyis sok ház esetében sem a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, sem pedig az olyan csatornakivezetés, mely az esővizet kis mélyedésben vezeti tovább az árokba, nem szabályos. Ugyanígy tilos szomszédos magáningatlanra vezetni a csapadékvizet.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 41. § (3) bekezdése alapján: „A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.”
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21) ÉVM-EüM együttes rendeletének 6. § (1) bekezdésének a. és b. pontjai szerint, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Fontos felhívni továbbá a figyelmet, hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó árkok a közút területének víztelenítését szolgálják a közlekedés biztonságának érdekében, így azokba magáningatlanok tetőszerkezetéről, udvarairól csapadékvíz nem vezethető. Betemetésük tilos, karbantartásuk, tisztításuk a határos ingatlantulajdonosok feladata.
Ezúton hívjuk fel Dunasziget érintett lakosságának figyelmét, a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltakra és - a békés egymás mellett élés, valamint értékeink megóvásának érdekében – kérjük, hogy a leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és szükség szerint tegyenek eleget jogszabályokban foglaltaknak megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakításában.

Dunasziget Község Önkormányzata
Forrás : https://dunasziget.hu