magyarorszag.hu
02_tavasz02_nyar03_nyar01_nyar

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan

2022.03.28. 13:39
Küldés e-mailbenNyomtatásKeresésVissza


Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtással  kapcsolatos tűzvédelmi  szabályokról

Igazgatóságunk a 2022. évben is kiemelt figyelmet fordít a megyénkben élők élet- és vagyonbiztonságára és rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek tájékoztatását az aktualitásokról, jelen esetben a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról.
 
 

I.    Szabadtéri tűzgyújtás belterületen

 
 
1. Avar és kerti hulladék égetése
 
Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályazza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Arnennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
 
Az avar és kerti hulladékok égetésekor a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 
Fontos még tudni, hogy elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében is tilos a tűzgyújtás!
 
 

2. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

 
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
 
Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:
 

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;

 • gondoskodni keii a megfelelő , tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;

 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról,

hogy elaludt.

Il. Szabadtéri tűzgyújtás külterületen
  
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján az állampolgároknak és a gazdálkodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a tűzvédelmi hatóság engedélyét, ha külterületen, legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést kívánnak végezni, csupán bejelentési kötelezettségüknek kell eleget tenniük és a tűzvédelmi szabályokat kell betartaniuk.
 
 

1. Magánszemélyek - bejelentési kötelezettség teljesítése

 
Amennyiben a magánszemély Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5  nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, valamint az égetést végző mobiltelefonszáillát.
 
A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
 
 
 

2.Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek- bejelentési kötelezettség teljesítése

 
Amennyiben az önkormányzat , gazdálkodó szervezet, egyéb nem természetes személy Győr­ Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be  kell jelentenie.
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és az önkormányzat l gazdálkodó szervezet l egyéb érintett megnevezését, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, illetve az égetést végző mobiltelefonszámát.
 
Tekintettel az elektronikus ügyintézésre való kötelezettségre  (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXJI. törvény) az önkormányzatok/ gazdálkodó szervezetek l egyéb nem természetes személyek bejelentési kötelezettségüknek kizárólag cégkapun/hivatali kapun keresztül tehetnek eleget.
 
 

3.Az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020. január 22-től hatályos szövegváltozatának 226. és 227. §-aszerint:
 
" 226. § (l) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb l O ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

 1. Az irányított égetés végzésének időpontját, te1jedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni .

 2. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély eselén azt azonnal el kell oltani.

 1. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

 2. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslás! , izzást

- vízzel, földtakaráss al, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni .
 
227. §(l) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető :

 1. a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhaták fel ; a szalmát elégetéssei megsemmisíteni , lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

 2. a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztás t kell végrehajtani, a fasorok , facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

 3. tarlóégetés   l O  ha-nál  nagyobb   területen  szakaszosan   végezhető,   és  csak  az  egyik  szakasz

felégetése  után lehet a másik szakaszfe/égetéséhez hozzáfogni,

 1. a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni , és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (l) bekezdés
szabályait kell alkalmazni. "
 
 

 III. Szabadtéri tűzgyújtás erdőterületen

 
 

1. Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

 
Az erdőgazdáikadók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni:
 

 • a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

 • fel kell készülni  a  tűz  eloltására,  ha  feltámadna  a  szél,  gondoskodni  kell  arról,  hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),

 • a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

 
 

2. Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

 
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az erdőgazdálkodó - annak hiányában az erdő tulajdonosa - írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdáikadók figyelmét , hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.

Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
 
 

3. Tűzgyújtási tilalom

 
Fokozott  tűzveszély  esetén a Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  Erdészeti  Igazgatósága
TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendeihet el, hirdethet ki.
 
 
 
Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon!
 

 
Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket , a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.
 
A tűzgyújtási  tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e  tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él.
 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
 
 4. 
Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai

 
A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés, mert:
 

eldobni _ 1 másodperc
eloltani _ 100 óra
helyreállítani _ 100 év

 
 
 
 

IV.A tűzvédelmi jogszabálysértések  következménye

 
 
 
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem)  10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntető , illetve polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít. A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható.
 
Az észlelt tűzesetet haladéktalanul jelezni kell a 105, vagy 112-es segélyhívó számon.

Amennyiben a szabadtéri tűzgyújtás szabályaival kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy azt felteheti az alábbi telefonszámokon, ügyfélfogadási időben:
 
 
 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő :       10.00 - 12.00
Szerda:     13.00 - 15.00
Péntek:      09.00 - 11.30

Telefonszámok:

 

 
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 
96/510-620

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

96/242-855

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

96/510-629

Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

96/518-292